DELATNOSTI

Advokat Miodrag Mišić u saradnji sa razvijenom mrežom partnera i saradnika u zemlji, regionu, na Bliskom Istoku i u Evropi, obavlja delatnost pružanja pravnih usluga zastupanja i savetovanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u svim oblastima prava.
Posebno ističemo da advokat Miodrag Mišić, obavlja i delatnost pružanja pravnih usluga savetovanja domaćih i stranih, fizičkih i pravnih lica, u specifičnim aspektima poslovanja, politike i bezbednosti.

Pravno – poslovno zastupanje i savetovanje

Advokat Miodrag Mišić, obavlja delatnost pružanja pravnih usluga savetovanja i zastupanja interesa, domaćih i stranih, pravnih i fizičkih lica, koja nastupaju na tržištu u našem regionu, EU i na Bliskom Istoku.

Pravno – bezbednosno zastupanje i savetovanje

Advokat Miodrag Mišić obavlja delatnost pružanja pravnih usluga savetovanja i zastupanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u oblasti upravljanja bezbednosnim rizicima, specifičnim za poslovanje u politički nestabilnim i bezbednosno visoko-rizičnim područjima.

Krivično pravo

Advokat Miodrag Mišić obavlja delatnost pružanja pravnih usluga savetovanja i zastupanja, domaćih i stranih fizičkih lica, u krivično pravnim predmetima.
Krivično pravo je skup zakonskih normi kojima se regilišu uslovi za primenu krivičnih sankcija prema prema učiniocima krivičnih dela sa ciljem zaštite državnog i ekonomskog uređenja određene države kao i slobode i prava građana.

Obligaciono pravo

Advokat Miodrag Mišić obavlja delatnost pružanja pravnih usluga savetovanja i zastupanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u svim obligacionim odnosima.
Kao deo građanskog prava, obligaciono pravo čine pravne norme kojima se uređuju obligacioni odnosi između fizičkih i pravnih lica – odnosi koji nastaju prilikom prometa vrednosti uz naknadu ili bez naknade. Odnosi podrazumevaju davanje, činjenje ili nečinjenje, kao i trpljenje određene radnje.

Stvarno pravo

Advokat Miodrag Mišić pruža pravne usluge savetovanja i zastupanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u svim oblastima stvarnog prava.
Stvarno pravo je skup pravnih normi kojima se regulišu odnosi između ljudi povodom stvari. Stvarnim pravom se uređuju prava: svojine, službenosti, zaloge, stvarnih tereta kao i pravo gradnje.

Nasledno pravo

Advokat Miodrag Mišić pruža pravne usluge savetovanja i zastupanja domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u svim nasledno-pravnim odnosima.
Naslednim pravom se regulišu odnosi u slučaju smrti lica. To su specifični odnosi koji se odnose na prelaz subjektivnih prava i obaveza preminulog lica (ostavioca) na njegove naslednike.

Porodično pravo

Advokat Miodrag Mišić pruža pravne usluge savetovanja i zastupanja u porodično pravnim odnosima.
Porodično pravo uređuje porodične odnose, koji nastaju između bračnih i vanbračnih drugova, roditelja i dece, kao i drugih srodnika po krvi i usvojenju te odnose starateljstva.

Statusno pravo

Advokat Miodrag Mišić pruža pravne usluge savetovanja i zastupanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u rešavanju svih statusnih pitanja.
Statusno pravo je pravna oblast kojom se uređuju lična prava građanina, a koja se odnose na matične evidencije, lične isprave, državljanski status i dr.

Radno pravo

Advokat Miodrag Mišić pruža pravne usluge savetovanja i zastupanja, domaćim i stranim, fizičkim i pravnim licima u svim radno-pravnim pitanjima.
Radno pravo je skup pravnih normi kojima se reguliše nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava – poslodavca, zaposlenog i sindikata.